Konkurs z nagrodami – GRUBA RYBA

Szanowni Klienci,

z przyjemnością informujemy, że specjalnie dla naszych Klientów wspólnie z Właścicielami sklepów z artykułami wędkarskimi, z okazji DNIA WĘDKARZA,   przygotowaliśmy, wyjątkowy konkurs z nagrodami:

GRUBA RYBA – Wędkuj z Marywilską 44!

Na początek najprzyjemniejsza część, informacja CO MOŻESZ WYGRAĆ!

Nagrodą w Konkursie jest jedna z czterech nagród rzeczowych:

 • NAGRODA GŁÓWNA ? Zestaw spinningowy o wartości 200 zł, na który składa się wędka, kołowrotek, plecionka, przybory, zestaw przynęt ? (hala H stoiska 208 i H 209);
 • Nagroda I ? Wędka o wartości 100 zł (hala H stoiska 197 i H 180);
 • Nagroda II ? Zestaw: wędka, kołowrotek, haczyk ? o wartości 100 zł (hala H stoisko 211);
 • Nagroda III ? Torba wędkarska ? wartość 50 zł (hala H stoisko H 198).

WYSTARCZY, że:

 1. Zamieścisz zdjęcie z Twoim osobistym trofeum wędkarskim pod postem konkursowym na Facebooku Kompleksu Handlowego.
 2. Polubisz nasz profil na Facebooku.
 3. Udostępnisz post konkursowy na Twoim profilu.

Zachęcamy do wzięcia udziału, jesteśmy przekonani, że wielu z naszych klientów przyda się dodatkowy sprzęt, który można sprytnie zagospodarować.

Wędkarzom życzy się połamania kija, my życzymy wygranej.

Tak, tylko tyle!

Zwycięzcami konkursu zostaną 4 osoby, które pokazały najbardziej imponujące trofeum – zdaniem Jury i uzyskały najwięcej polubieni zdjęcia zgłoszonego do konkursu.

REGULAMIN KONKURSU: Gruba Ryba – Wędkuj z Marywilską 44

REGULAMIN POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (?Regulamin?) określa zasady uczestnictwa w konkursie o nazwie ?Gruba Ryba ? Wędkuj z Marywilską 44? (?Konkurs?).
 2. Organizatorem Konkursu jest MARYWILSKA 44 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 03-042 Warszawa, ul. Marywilska 44), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000359265, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 157 500 000 PLN, NIP 5242711428, REGON 142434636 (?Organizator?).
 3. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest współorganizowany, sponsorowany, popierany, zarządzany, ani powiązany z Meta Platforms, Meta Inc. lub Meta Platforms Ireland Limited- podmiotami będącymi właścicielami serwisu Facebook (?Meta?).
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U.2023 poz. 227ze zm.).
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostępny jest w formie posta konkursowego na stronie facebook.com/marywilska44 oraz www.facebook.com/ParkHandlowyMarywilska44.
 6. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I PRZEBIEG KONKURSU:

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca profil osobisty w serwisie Facebook (założony na imię i nazwisko, nie będący profilem fikcyjnym), która zaakceptuje Regulamin Konkursu i wykona zadanie konkursowe (?Uczestnik?).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 3. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu zdjęcia zawierającego wizerunek Uczestnika z osobistym trofeum wędkarskim (mile widziane ze skalą ile cm długości miał połów) w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Centrum Handlowego MARYWILSKA 44 i polubieniu profilu Organizatora na Facebooku (?Zadanie?).
 4. Wypełnienie Zadania konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa w konkursie i akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika oraz jego wizerunku zamieszczonego na zdjęciu zamieszczonym w ramach Zadania.
 5. Ewentualne treści dopisane do fotografii nie mogą zawierać zwrotów uznanych za niecenzuralne, obraźliwe, stanowiące mowę nienawiści na jakimkolwiek tle lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych.
 6. Uczestnik może zamieścić i zgłosić do konkursu tylko jeden komentarz ze zdjęciem. Kolejne nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
 7. Na wykonanie Zadania Uczestnicy mają czas od 19 marca 2023 r. do 25 marca 2023 r. do godz. 23:59. Zadania umieszczone po tym terminie jak również zdjęcia, z których wynika, iż nie znajduje się na nich Uczestnik, nie będą brały udziału w konkursie.
 8. Zwycięzca Konkursu zostanie uczestnik, którego zdjęcie umieszczone w ramach Zadania uzyska największą liczbę reakcji (Lubię to!, Super, Trzymaj się, Ha ha, Wow, Przykro mi, Wrr).
 9. Zwycięzcami Konkursu zostaną 4 osoby, które pokazały najbardziej imponujące trofeum wędkarskie – zdaniem Jury i uzyskały najwięcej reakcji na zdjęcie zgłoszonego do Konkursu.
 10. Organizator poinformuje o wynikach Konkursu na swoim profilu na Facebooku, ogłaszając Zwycięzców w terminie do 10 dni po zakończeniu Konkursu pod zwycięskimi komentarzami w Poście Konkursowym.
 11. Nagrodą w Konkursie jest jedna z czterech nagród rzeczowych:
 • Nagroda główna ? Zestaw spinningowy o wartości 200 zł, na który składa się wędka, kołowrotek, plecionka, przybory, zestaw przynęt ? (ufundowany przez sklep Hala H stoiska 208/209);
 • Nagroda pierwsza ? Wędka o wartości 100 zł (ufundowana przez sklep Hala H stoiska 197 i H180);
 • Nagroda druga ? Zestaw: wędka, kołowrotek, haczyk ? o wartości 100 zł (ufundowany przez sklep Hala H stoisko 211);
 • Nagroda trzecia ? Torba wędkarska ? wartość 50 zł (ufundowana przez sklep Hala H stoisko H 198).
 1. Dokładny sposób i termin (mając na uwadze postanowienie ust. 10 Regulaminu) przekazania Nagrody zostanie ustalony ze Zwycięzcą w wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem Facebooka.
 2. Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.
 3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia Nagrody lub roszczenia o jej wydanie na jakąkolwiek osobę trzecią, nie będącą Uczestnikiem.
 4. Wiadomość Organizatora do Zwycięzcy, o której mowa w ust. 12 powinna zostać wysłana w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzcy na Stronie na Facebooku, za pośrednictwem prywatnej wiadomości.

Wskazany powyżej termin jest terminem rekomendowanym celem usprawnienia przeprowadzenia Konkursu.

Inicjatorem kontaktu Organizatora ze Zwycięzcą jest Uczestnik Konkursu.

NAGRODY

Wygrana w Konkursie nie podlega opodatkowaniu z tytułu wygranej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2022, poz. 2647 ze zm.)

 

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
 2. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie,
 3. biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w Serwisie Facebook,
 4. prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
 5. prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,
 6. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek,
 7. zamieszczają wizerunek innej niż Uczestnik osoby.
 8. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
 9. problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, połączenia internetowe, w tym za: przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogące spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook drogą elektroniczną,
 10. naruszenie przez Uczestnika praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych lub osobistych i autorskich praw majątkowych.
 11. problemy wynikające z działania Serwisu Facebook lub sieci Internet.

DODATKOWE INFORMACJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA

 1. Korzystanie z Facebooka może wiązać się z koniecznością wykorzystania przez Uczestnika świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych, w szczególności dostępnej za pośrednictwem sieci telefonii ruchomej lub za pośrednictwem łącza Wifi, w związku z powyższym Uczestnik powinien mieć na uwadze, że:
 2. Organizator nie jest dostawca? usług transmisji danych, jak również usług telekomunikacyjnych, jakie są świadczone przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
 3. Wszelkie koszty połączenia Uczestnika z Facebookiem, koszty przesłania i publikacji Komentarzy, w tym w szczególności Zdjęcia biorącego udział w Konkursie, a związane z transferem danych poprzez sieć Internet ponosi Uczestnik, na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami dostępu do sieci Internet;
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania wskazanych powyżej stron www i zaleca Użytkownikom monitorowanie pomiaru tak przesyłanych przez urządzenie Uczestnika danych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie Fanpage?a Konkursu w serwisie Facebook, powstałe z przyczyn od niego niezależnych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
 6. Organizator informuje, że komentarze na Stronie na Facebooku nie służą do kontaktu Organizatorem.
 7. Zabrania się Uczestnikom publikowania Zadań:
 8. mogących być uznanym za spam;
 9. o charakterze wulgarnym, erotycznym lub pornograficznym,
 10. naruszających przekonania religijne;
 11. wzywających do nienawiści na tle rasowym lub etnicznym;
 12. zawierających informacje obraźliwe lub nieprawdziwe;
 13. w jakikolwiek sposób nakłaniających do przemocy i nienawiści,
 14. stanowiących przekaz marketingowy usług lub towarów Uczestnika lub

osób trzecich;

 1. naruszających w jakikolwiek sposób prawa Organizatora lub osób trzecich;
 2. zawierających jakiekolwiek materiały sprzeczne z prawem;
 3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za treść swoich wpisów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na zasadach wynikających z regulacji wewnętrznych Meta
 4. W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionych wątpliwości odnośnie spełnienia przez Uczestnika wszelkich warunków wzięcia udziału w Konkursie, w tym zgodnego z prawem zgłoszenia Zadania Organizator,

po uprzednim zwróceniu się do Uczestnika o wyjaśnienie zaistniałych wątpliwości we wskazanym w prywatnej wiadomości terminie, ma prawo (w razie braku odpowiedzi lub upewnieniu się co do niezgodnego z Regulaminem lub prawem uczestnictwa w Konkursie) do usunięcia sprzecznych z

Regulaminem lub prawem Zadań, a w sytuacji gdy wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa poinformować o zaistniałym zdarzeniu właściwe organy administracji publicznej.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie od momentu rozpoczęcia Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres korespondencyjny Organizatora:

MARYWILSKA 44 Sp. z o.o.

 1. Marywilska 44

03-042 Warszawa

 1. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, dane Uczestnika do identyfikacji na Faecebook?u adres do korespondencji, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące.
 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu na zgłoszenie nie będą rozpatrywane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Niniejszy Regulamin publikowany jest na stronie marywilska44.com oraz parkhandlowymarywilska44.pl
Jesteś zainteresowany wynajmem lokalu handlowego? Zapoznaj się z ofertą
2023-03-21T11:22:43+01:00