KONKURS na NAJLEPSZE STOISKO GASTRONOMICZNE i najlepszą potrawę wietnamską

Drodzy Klienci,

Punkty gastronomiczne w Centrum Handlowym Marywilska 44 słyną z wyjątkowej, doskonałej opinii. Przy okazji organizowanego dużego wydarzenia Odkryj z nami Wietnam w dniu 2 września 2023 r. ogłaszamy konkurs na Najsmaczniejsze Wietnamskie Stoisko Gastronomiczne i potrawę Wietnamską!

Nagrody zostaną uroczyście wręczone na scenie w trakcie wydarzenia.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w zabawie – nagrody są pyszne!

REGULAMIN POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w I Konkursie Kulinarnym o nazwie ?NAJSMACZNIEJSZE WIETNAMSKIE STOISKO GASTRONOMICZNE I POTRAWĘ WIETNAMSKĄ NA MARYWILSKIEJ 44?.
 2. Organizatorem konkursu jest MARYWILSKA 44 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Warszawie (03-042), ul. Marywilska 44.
 3. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest sponsorowany, popierany, zarządzany, ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Facebook.
 4. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostępny jest w formie postu konkursowego na stronie www.facebook.com/marywilska44 oraz facebook.com/ParkHandlowyMarywilska44 i instagramie marywilska44
 6. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I PRZEBIEG KONKURSU:

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca profil osobisty na portalu Facebook (założony na imię i nazwisko, nie będący profilem fikcyjnym), która zaakceptuje Regulamin konkursu i wykona zadanie konkursowe.
 2. Uczestnikami zabawy nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 3. Zadanie konkursowe polega na:
  1. Zamieszczeniu zdjęcia z osobiście zamówioną i smakowaną potrawą kuchni wietnamskiej (mile widziane także zdjęcie stoiska gastronomicznego) w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Centrum Handlowego MARYWILSKA 44 i polubieniu profilu Organizatora na Facebooku.
 4. Wypełnienie powyższego zadania konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa w konkursie i akceptacją regulaminu.
 5. Teksty dopisane do fotografii nie mogą zawierać zwrotów uznanych za niecenzuralne, obraźliwe lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych.
 6. Każdy uczestnik może zamieścić i zgłosić do konkursu tylko jeden komentarz z uzasadnieniem dlaczego dana potrawa jest najlepsza i z którego punktu gastronomicznego. Kolejne nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
 7. Na wykonanie zadania konkursowego uczestnicy mają czas od 19 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. do godz. 21 :00.

Komentarze ? Z UZASADNIENIEM DLACZEGO TA POTRAWA JEST NAJSMACZNIEJSZA, CO SPRAWIA, ŻE SMAKUJE WYJĄTKOWO LUB JAKI SKŁADNIK DODAJE WYJĄTKOWOŚCI TEJ POTRAWIE wraz ze zdjęciem I *OZNACZENIEM NR PUNKTU GASTRONOMICZNEGO NA MARYWILSKIEJ 44 (*oznaczenie np. C192) wysłane do Organizatora po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie uczestnik, którego zdjęcie uzyska największą liczbę reakcji (Lubię to!, Super, Trzymaj się, Ha ha, Wow, Przykro mi, Wrr).
 2. Zwycięzcami konkursu zostaną 4 osoby, które zamieściły najciekawsze uzasadnienie wybranej potrawy wietnamskiej w konkretnym lokalu gastronomicznym z kuchnią wietnamską mieszczącym się w Centrum Handlowym Marywilska 44 wraz z zamieszczonym zdjęciem – zdaniem Jury i uzyskały najwięcej polubieni zdjęcia zgłoszonego do konkursu.
 3. Organizator poinformuje o wynikach Konkursu ogłaszając Zwycięzców w dniu 2 września w trakcie oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu podczas wydarzenia Odkryj z nami Wietnam o godz. ok 15.00 po zakończeniu Konkursu pod zwycięskimi komentarzami w Poście Konkursowym oraz na swojej Stronie na Facebooku.

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest jedna z czterech nagród rzeczowych:
 • Nagroda główna ? Voucher do strefy gastronomicznej CH Marywilska 44 o wartości 200 zł.
 • Nagroda pierwsza ? Voucher do strefy gastronomicznej CH Marywilska 44 o wartości 150 zł.
 • Nagroda druga ? Voucher na zakupy produktów kuchni wietnamskiej w sklepie spożywczym CH Marywilska 44 o wartości 100 zł.
 • Nagroda trzecia? Voucher do strefy gastronomicznej CH Marywilska 44 o wartości 50 zł.
 1. Dokładny sposób i termin (mając na uwadze zapis ust. 10) przekazania Nagrody zostanie ustalony ze Zwycięzcą w trakcie ogłoszenia wyników konkursu w dniu 2 września 2023r. godz. 15.00 lub w przypadku nieobecności Zwycięscy w trakcie ogłoszenia – w wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem Facebooka.
 2. Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.
 3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia Nagrody lub roszczenia o jej wydanie na jakąkolwiek osobę trzecią, nie będącą Obdarowywanym.
 4. Wiadomość Zwycięzcy do Organizatora, o której mowa w ust. 6 zostanie ogłoszona w trakcie wydarzenia 2 września powinna zostać wysłana w terminie do 7 dni od Odkryj z nami Wietnam na scenie przy wejściu nr 12 o godz. ok 15. Jeżeli wyczytany zwycięzca się nie zgłosi, wówczas zostanie poinformowany do 7 dni od ogłoszenia Zwycięzcy na Stronie na Facebooku, za pośrednictwem prywatnej wiadomości.
 5. Wskazane powyżej terminy są terminem rekomendowanym celem usprawnienia przeprowadzenia Konkursu.
 6. Inicjatorem kontaktu Organizatora ze Zwycięzcą jest Uczestnik Konkursu.
 7. Wygrana w Konkursie nie podlega opodatkowaniu z tytułu wygranej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. z 2002, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
 8. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami konkursu w trakcie wydarzenia Odkryj z nami Wietnam lub poprzez prywatną wiadomość za pośrednictwem portalu Facebook i wyśle szczegółowe instrukcje odnośnie odbioru nagrody w tym poda zwycięzcom przypisane im kody weryfikacyjne służące odbiorowi nagrody.

 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
 2. Naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w nim.
 3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, regulaminem serwisu Facebook lub uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  1. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie,
  2. biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w Serwisie Facebook,
  3. prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
  4. prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,
  5. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek
 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, połączenia internetowe, w tym za: przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogące spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook drogą elektroniczną,
  2. problemy wynikające z działania Serwisu Facebook.

DODATKOWE INFORMACJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA

 1. Korzystanie z Facebooka może wiązać się z koniecznością wykorzystania przez Uczestnika świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych, w szczególności dostępnej za pośrednictwem sieci telefonii ruchomej lub za pośrednictwem łącza Wifi, w związku z powyższym Uczestnik powinien mieć na uwadze, że:
  1. Organizator nie jest dostawca? usług transmisji danych, jak również usług telekomunikacyjnych, jakie są świadczone przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
  2. Wszelkie koszty połączenia Uczestnika z Facebookiem, koszty przesłania i publikacji Komentarzy, w tym w szczególności Zdjęcia biorącego udział w Konkursie, a związane z transferem danych poprzez sieć Internet ponosi Uczestnik, na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami dostępu do sieci Internet;
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania wskazanych powyżej stron www i zaleca Użytkownikom monitorowanie pomiaru tak przesyłanych przez urządzenie Uczestnika danych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie Fanpage?a Konkursu w serwisie Facebook, powstałe z przyczyn od niego niezależnych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
 3. Organizator informuje, że Komentarze na Stronie na Facebooku nie służą do kontaktu Organizatorem. Oficjalnym kanałem kontaktu są dane kontaktowe wskazane w §1 ust. 6 Regulaminu.
 4. Zabrania się Uczestnikom publikowania Zgłoszeń Konkursowych:
  1. mogących być uznanym za spam;
  2. o charakterze wulgarnym, erotycznym lub pornograficznym,
  3. naruszających przekonania religijne;
  4. wzywających do nienawiści na tle rasowym lub etnicznym;
  5. zawierających informacje obraźliwe lub nieprawdziwe;
  6. w jakikolwiek sposób nakłaniających do przemocy i nienawiści,
  7. stanowiących przekaz marketingowy usług lub towarów Uczestnika lub osób trzecich;
  8. naruszających w jakikolwiek sposób prawa Organizatora lub osób trzecich;
  9. zawierających jakiekolwiek materiały sprzeczne z prawem;
 5. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za treść swoich wpisów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na zasadach wynikających z regulacji wewnętrznych Facebook.
 6. W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionych wątpliwości odnośnie spełnienia przez Uczestnika wszelkich warunków wzięcia udziału w Konkursie, w tym zgodnego z prawem Zgłoszenia Konkursowego Organizator, po uprzednim zwróceniu się do Uczestnika o wyjaśnienie zaistniałych wątpliwości we wskazanym w prywatnej wiadomości terminie, ma prawo (w razie braku odpowiedzi lub upewnieniu się co do niezgodnego z Regulaminem lub prawem uczestnictwa w Konkursie) do usunięcia sprzecznych z Regulaminem lub prawem Zgłoszeń Konkursowych, a w sytuacji gdy wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa poinformować o zaistniałym zdarzeniu właściwe organy administracji publicznej.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie od momentu rozpoczęcia Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres korespondencyjny Organizatora: MARYWILSKA 44 Sp. z o.o.
 2. Marywilska 44

03-042 Warszawa

 1. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące.
 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu na zgłoszenie nie będą rozpatrywane.

 

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych tekstów ani zdjęć w komentarzach pod konkursowym postem.
 2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika w przypadku:
  1. podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez posiadania jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 18 roku życia,
  2. udziału w konkursie przy pomocy kilku kont, użytkownika na Facebooku, lub przy kilku razowym zgłoszeniu,
  3. zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
  4. udziału w konkursie osoby poniżej 18 roku życia,
  5. używania w tekście udostępnienia słów powszechnie uważanych za niedozwolone lub zamieszczenia innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich w tym Organizatora lub innych Uczestników.
 3. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Niniejszy regulamin publikowany jest na stronie marywilska44.com oraz parkhandlowymarywilska44.pl
2023-08-21T09:21:01+02:00